Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Fredensborg Radikale Venstre

En kommune der tager ansvar for klimaet

Fredensborg Radikale Venstres klima- og energipolitiske program 
 
Radikale Venstre var blandt de forreste i indsatsen for at sikre, at Fredensborg Kommune i 2011 fik en ambitiøs Klima- og Energistrategi med opbakning fra hele byrådet. Blandt målene heri er en reduktion i CO2-udledningen i hele kommunen med 25 pct. i 2020 i forhold til niveauet i 2010 samt CO2-neutralitet i kommunens bygninger i 2020.  Disse mål skal nås gennem en flerstrenget indsats, der fokuserer på de mest effektive løsninger og som aktivt opfordrer borgere, kommunens medarbejdere og virksomheder til at involvere sig.  Fredensborg Kommune skal i øvrigt styre efter at leve op til såvel regeringens klima- og energimål samt tilsvarende internationalt fastsatte mål. Radikale Venstre ser gerne, at hele Fredensborg Kommune som led heri bliver C02-neutral i 2030 i stil med ambitionerne i Skive, Sønderborg, Aarhus og København, hvis det kan ske på en måde som tager højde for, at klimaindsatsen skal ske dér, hvor den giver mest effekt.
 
Radikale Venstre ønsker at drive og udvikle Fredensborg Kommunes klimaindsats efter følgende pejlemærker: 
 • At nå Fredensborg Kommunens mål om at reducere CO2 med 25 % i 2020 i hele kommunens område bliver en af de vigtigste opgaver for det nye byråd, som vælges til november 2017. På den måde tager vi ansvar og sætter et eksempel for andre kommuner og for den statslige indsats - og videre ud i verden.
 • Grønne regnskaber for såvel kommunen som geografisk område (alle borgere, husholdninger og virksomheder) samt kommunen som virksomhed (rådhuset og kommunens institutioner) skal løbende måle Fredensborg Kommunes CO2-fodaftræk., så klimabelastning og mulige energibesparelser synliggøres.
 • Kommunens institutioner skal fortsætte med at omlægge vaner, regler og procedurer, der koster energi og penge, til fordel for effektive og miljøvenlige løsninger. Offentlige-private partnerskaber kan i den sammenhæng være relevante.
 • Kommunen skal fortsætte energirenoveringen af kommunens bygninger efter retningslinier, der også værdisætter positive effekter på længere sigt.
 • Bedre udnyttelse af kreativiteten blandt kommunens medarbejdere, brugere og borgere i det hele taget skal skabe lokale brugerdrevne energibesparelser.
 • Kommunen skal i sin indkøbspolitik foretrække varer og tjenesteydelser baseret på lavt energiforbrug og/eller vedvarende energi.
 • Miljømæssig bæredygtighed skal indgå i i den lokale planlægning på på alle niveauer.
 • Bolig- og erhvervsudviklingen skal så vidt muligt koncentreres om de stationsnære områder for at motivere til brug af cykling og offentlig transport. God betjening med offentlig transport og kobling til cykelstinettet skal indtænkes i alle nye boligområder.
 • Fredensborg Kommunes forsyningsselskabs leverancer skal i stadig større grad være baseret på vedvarende energikilder.
 • Fredensborg Kommune skal arbejde for at udvikle et sammenhængende energisystem i Hovedstadsregionen, herunder udbygning af fjernvarmenettet.
 • Fredensborg Kommune skal være en foregangskommune for elbiler samt udrulning af infrastruktur til elbiler.
 • Fredensborg Kommune skal i sin adfærd, rådgivning og planlægning understøtte mobility management, der motiverer borgere og virksomheder til at vælge en klimavenlig transportadfærd.
Konkret vil Radikale Venstre i byrådsperioden for 2018-21 bl.a. arbejde for: 
 • Konkret er det i Fredensborg Kommune brug for at først at få gjort status på det overordnede CO2-mål for kommunen. Vi har allerede i perioden 2008-14 reduceret CO2 med næsten 25 % i kommunens bygninger m.m. Nu skal de resultater bredes ud til hele kommunen gennem bl.a. målrettet rådgivning til borgere og virksomheder, krav til leverandører, bæredygtig bolig- og erhvervsudvikling, ændring af transportmønstre, regionalt samarbejde m.m.
 • På fredensborg.dk/klima skal borgere og virksomheder have praktiske værktøjer til at følge, måle og sammenligne såvel den samlede klimaindsats i kommunen som egne bidrag.
 • Offentligt-private partnerskaber efter den såkaldte ESCO-model (Energi Service Model) overvejes som en mulig økonomisk effektiv tilgang til kommunale energibesparelser under forudsætning af, at kommunen bevarer tilstrækkelig handlefrihed og fleksibilitet i klimaindsatsen.
 • Efter inspiration fra Rudersdal Kommune indføres en tilbagebetalingstid på mellem 10 og 15 år ved energirenovering af kommunale bygninger. Desuden skal både vedligeholdelses- og driftsomkostninger medtænkes i den samlede totaløkonomiske vurdering.
 • På tværs af kommunale institutioner iværksættes blandt medarbejderne en samarbejds- og belønningskultur i relation til klimaindsatsen med det formål løbende at skabe opmærksomhed om gode idéer og gode erfaringer fra andre kommuner, herunder internationalt. 
 • Efter inspiration fra Gladsaxe uddannet et antal klimaambassadører fra 8-9. klasse, som kan hjælpe kommunens energicenter med at rådgive boligejere med energispareråd.
 • Fredensborg kommune skal udarbejde en strategi for hvordan børn kan gøres bevidste om bæredygtighed og ressourcernes knaphed, på linie med de 10 kommuner, der har deltaget i forsøgsprojektet "Grøn Generation".
 • Godstransport til og fra kommunens ejendomme skal miljøcertificeres. Mulighederne for at stille tilsvarende krav til øvrig godstransport gennem kommunen skal undersøges.
 • Kommunen skal undersøge muligheden for at indgå aftaler med virksomheder om at bygge efter nulenergi eller plusenergistandarder.
 • Efter inspiration fra byer i Skåne skal det overvejes at omlægge en del af kommunens egen transport til CO2-neutrale delebiler eller el- og hybridbiler.
 • Etablering af et lokalt ”netværkshus” med almindelige kontorfaciliteter, god netforbindelse og rum til videokonferencer, som ad hoc kan bookes af lokale erhvervsaktive, som ønsker at undgå pendling den pågældende dag.
 • Efter inspiration fra Kolding Kommune etableres en diplomordning for grønne butikker, der overholder krav om lavt energiforbrug, miljørigtige indkøb samt tilbud af miljøcertificerede varer og ydelser.
 • Efter inspiration fra Skive Kommune forsøges etableret en Klimafond, som skal gøre det muligt for lokale virksomheder at bidrage med kompetencer til konkrete projekter, hvor kommunen ikke selv besidder den nødvendige ekspertviden. Samtidig skal fonden være med til at rejse ekstra økonomiske midler til klima- og energiarbejdet.